#Brooklyn Shows Love Mutual Aid Project

3/24 Nouvèl enpòtan 1:40 pm: Malerezman, akòz de repons depase 500 moun nan 4 jou, nou te oblije fèmen aplikasyon pou fon ijans la. Nou toujou bay twous kominotè nan manje ak founiti pou yo ak resous yo bay lòt lajan. Li literalman kraze kè nou yo gen pou fè pèp nou ale nan tan dezespere sa yo. Nou eskize anpil nan tout moun.

Nou vrèman vle asire nou ke nou ka ede tout moun ki te aplike. Kounye nou vreman bezwen moun ki ka bay jan ou kapab tanpri. Kounye nou dwe kolekte $70,000 pou asire ke tout moun ki aplike ka jwenn ti kontribisyon. Tanpri gaye pawòl la.

Mèsi
E4F & BAN

#BrooklynShowsLove

Pou kontakte nou pou provisyon ak resous nan lòt lajan ak pwojè mityèl
moun ka tèks, rele, oswa imèl nou nan:

Pou Angle:(646) 820-6039
or bkshowslove@equalityforflatbush.org + b4g@equalityforflatbush.org
Pou Kreyol: EnKreyol@equalityforflatbush.org or (646) 801-3032

#BrooklynShowsLove Mutual Aid Project patwone pa Equality for Flatbush/Egalite pou Flatbush (E4F) ak Brooklyn Anti-Gentrification Network (BAN) se yon kanpay pou bati ak sipòte efò èd mityèl, konekte moun ak resous ki deja egziste oswa nouvo resous kominote, ak bay èd materyèl.

Equality for Flatbush/Egalite pou Flatbush (E4F) ap lanse yon fon ijans #BrooklynShowsLove pou rezidan Flatbush, East Flatbush ak Crown Heights pou moun ki travayè pa lè, chofè dola van ak taksi, travayè domestik, machann, HHA, travayè stidyo, kwafè, travayè restoran, atis, travayè sou kontra, travayè konstriksyon, travayè nan magazen rad, travayè nan gadri, ak lòt moun ki pèdi sous revni yo pandan kriz sa a. Nou menm tou nou vle sipòte moun ki ap viv sou revni fiks, moun ki san kay, ak moun ki gen ensekirite, ki te konte sou depo manje nan katye a ki fèmen pandan peryòd sa.

E4F vle bay yon ti kontribisyon de $150 yon sèl-fwa pou ede moun achte ti pwovizyon, medikaman, oswa pran swen fanmi ki malad si posib pou moun kap viv nan Brooklyn ki nan bezwen. Nou ap itilize Cash App, Venmo, PayPal, oswa chèk papye.

Objektif nou se kolekte lajan pou yon peryòd aplikan chak semèn epi distribye lajan nan fen semèn nan. Premye peryòd pou aplike a ap kòmanse vandredi 20 mas epi la fini nan vandredi 27 mas a 11:59 pm. Nou ap distribye lajan sa 28 ak 29 mas. Aplikasyon pou dezyèm peryòd la ap kòmanse samdi 28 mas epi lap fini nan vandredi 3 avril a 11:59 pm, pou sik sa nou ap distribye lajan sa samdi 4 mas ak dimanch 5 mas. Objektif nou se pou nou kontinye kolekte lajan chak semèn pou nou distribye tout tan nou kapab.

Pou resevwa lajan, nou ap bezwen non ou, adrès ou, katye kote ou rete ak metòd ou vle resevwa lajan an. Nou pap fè patipri. Nou pap refize pyès moun pandan moman kriz sa. Tout sa nou mande se ke moun fè yon evalyasyon onèt, si yo gen lòt èd finansye epi reflechi sou reyalite Afriken-Ameriken ak kominote migran ki pap fe anpil kòb pa ane a ki nan bezwen.

Nou vle kolekte otan lajan nou kapab:
$ 30,000 ap pèmèt nou ede 200 nan vwazen nou yo
$ 50,000 ap ede nou sipòte 333 manm kominote a
$ 70,000 ap pèmèt ke 466 rezidan jwenn lajan
$ 100,000 ap pèmèt ke plis ke 660 moun ap resevwa yon ti kontribisyon de $150

Pou aplike klike sou script wouj: bit.ly/bkshowsloveshmoney
To sign up to volunteer: bit.ly/bkshowslovevolunteer
Si ou ta renmen patisipe nan pwojè sa, ranpli fòm sa; bit.ly/BKshowsLoveGOFUND

Moun ka tèks, rele, oswa imèl nou nan:
EnKreyol@equalityforflatbush.org oubyen (646) 801-3032